Jeltjes Secretaresse en Administratie Bureau

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Almere, mei 2014

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht zodra de opdrachtgever een opdracht heeft geplaatst bij Jeltje's Secretaresse en Administratie Bureau en de opdrachtbevestiging van opdrachtnemer getekend heeft. 

Strekking

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend zolang er geen opdrachtbevestiging getekend is.De werkzaamheden van opdrachtnemer worden in de opdrachtbevestiging omschreven.

Verplichtingen opdrachtnemer

De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten en kunnen te
behartigen, één en ander voor zover zulks mogelijk en wenselijk is. De wijze waarop de taken worden uitgevoerd, dient te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.

Vertrouwelijk

De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de opdracht, vertrouwelijk te behandelen.

Samenwerking met derden

De opdrachtnemer kan bij uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. de wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. Inschakeling van derden geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.

Tekortkomingen opdrachtnemer

De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die deze zelf lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en zover deze tekortkomingen onder normale
omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden.
De opdrachtnemer zal de tekortkoming op korte termijn om niet herstellen. De opdrachtgever dient de eventuele tekortkomingen te melden binnen één maand, nadat hij/zij hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel in redelijkerwijs had moeten zijn.
Aansprakelijkheid is in ieder geval en te allen tijde uitgesloten behoudens en voor zover de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering recht geeft op een uitkering.

Beëindiging, ontbinding of opschorten opdracht

Beide partijen kunnen te allen tijde de opdracht beëindigen. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in acht genomen dat de opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden in een zodanige staat kan brengen, dat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is.
De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door het overlijden van opdrachtgever, diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn rechtsopvolger.

Retentierecht

Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande facturen, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten, heeft voldaan, dan wel een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie, heeft gesteld.

Algemene bepalingen van financiële aard

Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een standaard uurhonorarium dat gebaseerd is op de algemeen geldende normale kantooruren.
Indien tussen partijen een vaste prijs is overeengekomen is ook deze vaste prijs gebaseerd op algemeen geldende normale kantooruren.

Opdrachtnemer is gerechtigd haar vaste prijsovereenkomst aan te passen indien door opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht worden aangebracht, dan wel indien opdrachtnemer meerwerk dient te verrichten als gevolg van onjuiste of onvolledige aanlevering van gegevens door opdrachtgever dan wel indien opdrachtgever voorafgaand aan de overeenkomst een onjuiste
voorstelling van zaken heeft gegeven ten aanzien van de uit te voeren werkzaamheden of hoeveelheid uit te voeren werkzaamheden.

Klachten en reclames

Klachten en reclames dienen schriftelijk en binnen dertig dagen na iedere levering te geschieden of - indien het gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd – binnen 30 dagen na constatering.
De reclame moet een gemotiveerde omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken behelzen.
Binnen veertien dagen zal er gereageerd worden door opdrachtnemer op de ingediende klachten/reclames.
Klachten en/of reclames geven opdrachtgever niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande facturen op te schorten.

Reclames over facturen dienen te geschieden binnen veertien dagen na datum van een factuur.

Betaling

De factuur dient te worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. Na het verstrijken van deze termijn is een rente verschuldigd van 1% per maand waarbij een deel van de maand als maand wordt gerekend. Eventuele kosten gemaakt ter incasso zijn voor rekening van opdrachtgever.
Rechten

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.